Ubezpieczenia dla firm:

 • ubezpieczenia budynków i lokali (również z cesją na bank)
 • ubezpieczenia środków obrotowych, maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
  ​(OC deliktowe, OC kontraktowe, OC pracodawcy etc.)
 • ubezpieczenia OC Członków Zarządu (D&O)
 • ubezpieczenia techniczne i montażowe (CAR/EAR)
 • ubezpieczenia Cyber !
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przewoźnego
 • ubezpieczenia sporów z Fiskusem dla Właścicieli i Członków Zarządu
 • ubezpieczenia pracowników podczas delegacji zagranicznych
 • ubezpieczenie grupowe na życie i nnw
 • opieka zdrowotna dla pracowników (tysiące placówek na terenie RP)
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
 • ubezpieczenie OC zawodowe: obowiązkowe, dobrowolne i nadwyżkowe (księgowi, biura rachunkowe, doradcy podatkowi)
 • ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych
 • ubezpieczenia transportowe OCPD, ubezpieczenia Cargo
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • ubezpieczenia Business Interruption (utraty zysków)
 • ubezpieczenia flotowe pojazdów
 • ubezpieczenia dla Centrów Handlowych
 • ubezpieczenia ochrony prawnej
 • ubezpieczenia dla Oświaty
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • leasing
 • ubezpieczenie OC konsultantów IT
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

ręce do góry

Ochrona Prawno – Podatkowa dla Twojej firmy

Szczególnie polecam sprawdzone rozwiązania, które pomogły już „ocalić” niejedną firmę i prywatny majątek właścicieli:

Allianz PODATNIK - skuteczna pomoc na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego i ZUS'u - najlepsi specjaliści w Polsce!

Spór podatkowy wiąże się z ryzykiem ponoszenia licznych wydatków, w szczególności kosztów profesjonalnego Pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami. Gwarantujemy natychmiastową, specjalistyczna pomoc i wsparcie podczas kontroli podatkowej/skarbowej lub z ZUS. Ochrona obejmuje wszystkie nieprzedawnione obowiązki podatkowe, jakim podlega firma (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, itp.), a także egzekucję należności podatkowych. Możliwe są rozszerzenia ochrony m.in o ochronę podatków prywatnych oraz majątku członków zarządu. Ubezpieczenie może zakupić każda firma i jednostka organizacyjna bez względu na jej formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość, doświadczenie z kontrolami oraz sposób prowadzenia księgowości.

Allianz Skarbowy - dla osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe w firmie

Odpowiedzialność za kwestie finansowe w firmie wiąże się z poważnym ryzykiem. Sprawujący finansowy nadzór są narażeni nie tylko na odpowiedzialność wobec pracodawcy, ale także na odpowiedzialność karnoskarbową i cywilną. Zakres obejmuje zbadanie zasadności postawionych zarzutów karnoskarbowych oraz opłacenie kosztów związanych z ochroną - kosztów adwokata, sądowych, powołania biegłych i ekspertyz, a także kosztów obrony dobrego imienia. Zapewniamy refundację nałożonych na Ubezpieczonego mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych, kosztów dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, oraz kosztów z zakresu odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy. Ubezpieczenie dedykowane wszystkim osobom, w jakikolwiek sposób odpowiadają za podatki w firmie, a przede wszystkim: właścicielom i zarządzającym, dyrektorom finansowym, prokurentom, pracownikom działu controllingu oraz księgowym.

Ubezpieczenie OC Członków Władz Spółki (D&O - skrót od ang. Directors and Officers)

Skierowane do Członków Zarządu spółek kapitałowych i akcyjnych, a także fundacji, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych.
Polisa chroni prywatny majątek Członka Zarządu w razie pojawienia się zarzutów o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków. W takich przypadkach może on być zobowiązany do pokrycia z własnych środków odszkodowań oraz kosztów obrony i to niezależnie od tego czy postawione zarzutu okażą się słuszne.
Koszty postępowań sądowych przeciwko spółce lub Członkowi Zarządu oraz koszty obrony (również dobrego imienia) dochodzą nierzadko do kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych.
Ryzyko finansowe osób zarządzających zwiększają również kary nakładane przez organa administracji państwowej (np.: GIODO, KNF, UOKiK, PIP).
Nieustannie wzrastająca ilością roszczeń do kadry kierowniczej, zaostrzające się zasady odpowiedzialności oraz rosnąca świadomość prawna sprawia, że ubezpieczenie D&O cieszy się rosnącą popularnością.


Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie.

ZADZWOŃ