strażacy, zawalony sufit

Ubezpieczenie OC najemcy i wynajmującego w biznesie

Umowa najmu jest jedną z najczęściej występujących umów zawieranych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej a także w życiu prywatnym. Jedno z postanowień kodeksu Cywilnego, który ją reguluje (Art. 675) wskazuje domniemanie dobrego, przydatnego do użytku, stanu przedmiotu najmu a z drugiej nakłada najemcy obowiązek zwrotu w stanie nie pogorszonym po zakończeniu umowy.

W trakcie trwania umowy mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia losowe powodujące częściowe lub nawet całkowite zniszczenie wynajmowanego lokalu. Wątpliwości nie powinno być w sytuacji, jeśli winą za zdarzenie (np. pożar wskutek braku konserwacji instalacji elektrycznej czy gazowej) można obarczyć właściciela lokalu (wynajmującego).

Co jednak gdy przykładowy pożar spowodowany będzie przez najemcę, np. wskutek zaprószenia ognia, zapalenia się ładowarki do telefonu, komputera lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektrycznego pozostawionego w nocy pod napięciem? Co będzie w przypadku kiedy będziemy mieli do czynienia z podpaleniem lub działaniem siły wyższej, czy żywiołów ?

Niestety przepisy kodeksowe nie są precyzyjne w kwestii odpowiedzialności za szkodę w przedmiocie najmu.
Z Art. 675 można wnioskować, że skoro na najemcy ciąży obowiązek zwrotu w nie pogorszonym stanie i o ile nie będzie on w stanie wykazać winy/zaniedbań po stronie wynajmującego, powinien w tych przypadkach być odpowiedzialny za naprawienie szkody. Ryzyko to będzie istniało również kiedy nie da się ustalić przyczyny zdarzenia wywołującego szkodę.

Przy okazji podpisywanie umowy najmu nie zapominajmy więc ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej najmującego (OC najemcy) oraz wskazaniu w umowie najmu strony odpowiedzialnej za zawarcie i pokrycie kosztów takiej polisy. Jeśli na podstawie innych umów (np. leasingu, użyczenia czy dzierżawy) korzystamy z urządzeń nie będących własnością firmy, możemy również, za pomocą odpowiednio dobranej polisy, zabezpieczyć się przed skutkami obciążeń finansowych związanych z ich zniszczeniem czy utratą.

Powyższe rozwiązanie pomoże uniknąć ewentualnych nieporozumień i wzajemnych oskarżeń w przyszłości oraz pozwoli na szybkie przywrócenie wynajmowanego lokalu do stanu „używalności” czym z pewnością będą zainteresowane obie strony. W ramach ochrony jaką uzyskujemy zawierając polisę OC działalności, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdzi także okoliczności oraz zasadność roszczenia również w odniesieniu do jego wysokości, co jest niewątpliwym atutem posiadania polisy.

Do tej pory pisałem w jaki sposób polisa oc chroni najemcę lokalu. Co jednak jeśli z tytułu zaniedbań lub nieumyślnej winy wynajmującego (właściciela) najemca dozna uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia swojego mienia w okresie prowadzenia działalności w lokalu/budynku użytkowanym na podstawie tejże umowy ?
W tym przypadku w interesie właściciela jest posiadanie polisy z zapisami uwzględniającymi jego odpowiedzialność w stosunku do najemcy, ponieważ udostępniając swój lokal odpowiada również w pewnym zakresie również za bezpieczeństwo znajdujących się w nim osób.

Przykładowe zdarzenia stwarzające ryzyko wypłacenia zadośćuczynienia za szkody? Zawalenie się sufitu w jednej z Warszawskich restauracji oraz czy w centrum handlowym w Poznaniu, porażenie prądem pracownika w kotłowni spowodowane przebiciem w instalacji elektrycznej.

O ile roszczenia za szkody rzeczowe (uszkodzenia czyjegoś mienia) nie muszą stanowić jeszcze „dramatu” o tyle szkody osobowe związane z wystąpieniem uszczerbku lub utraty zdrowia lub życia wiążą się oznaczają nierzadko procesami o sięgające setek tysięcy zadośćuczynienia. Niemały w tym udział sprawnie działających kancelarii odszkodowawczych.
Z tego powodu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością uważam za jedno z najważniejszych jakie przedsiębiorca powinien wykupić!

Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt pod numerem: 604 972 555