Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   kontakt:   604 972 555​

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

20 lat doświadczenia

Dojazd do klienta

 

ZADZWOŃ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE

 

Szczególnie polecam sprawdzone rozwiązania, które pomogły już "ocalić" niejedną firmę i prywatny majątek właścicieli:
Allianz PODATNIK - skuteczna pomoc na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego i ZUS'u - najlepsi specjaliści w Polsce!
Spór podatkowy wiąże się z ryzykiem ponoszenia licznych wydatków, w szczególności kosztów profesjonalnego Pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami. Gwarantujemy natychmiastową, specjalistyczna pomoc i wsparcie podczas kontroli podatkowej/skarbowej lub z ZUS. Ochrona obejmuje wszystkie nieprzedawnione obowiązki podatkowe jakim podlega firma (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, itp.) a także egzekucję należności podatkowych. Możliwe są rozszerzenia ochrony m.in o ochronę podatków prywatnych oraz majątku członków zarządu. Ubezpieczenie może zakupić każda firma i jednostka organizacyjna bez względu na jej formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość, doświadczenie z kontrolami oraz sposób prowadzenia księgowości.
Allianz Skarbowy - dla osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe w firmie
Odpowiedzialność za kwestie finansowe w firmie wiąże się z poważnym ryzykiem. Sprawujący finansowy nadzór są narażeni nie tylko na odpowiedzialność wobec pracodawcy, ale także na odpowiedzialność karnoskarbową i cywilną. Zakres obejmuje zbadanie zasadności postawionych zarzutów karnoskarbowych oraz opłacenie kosztów związanych z ochroną - kosztów adwokata, sądowych, powołania biegłych i ekspertyz a także kosztów obrony dobrego imienia. Zapewniamy refundację nałożonych na Ubezpieczonego mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych, kosztów dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, oraz kosztów z zakresu odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy. Ubezpieczenie dedykowane wszystkim osobom, w jakikolwiek sposób odpowiadają za podatki w firmie, a przede wszystkim: właścicielom i zarządzającym, dyrektorom finansowym, prokurentom, pracownikom działu controllingu oraz księgowym.
Ubezpieczenie OC Członków Władz Spółki (D&O - skrót od ang. Directors and Officers)
Skierowane do Członków Zarządu spółek kapitałowych i akcyjnych a także fundacji, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych.
Polisa chroni prywatny majątek Członka Zarządu w razie pojawienia się zarzutów o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków. W takich przypadkach może on być zobowiązany do pokrycia z własnych środków odszkodowań oraz kosztów obrony i to niezależnie od tego czy postawione zarzutu okażą się słuszne.
Koszty postępowań sądowych przeciwko spółce lub Członkowi Zarządu oraz koszty obrony (również dobrego imienia) dochodzą nierzadko do kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych.
Ryzyko finansowe osób zarządzających zwiększają również kary nakładane przez organa administracji państwowej (np.: GIODO, KNF, UOKiK, PIP).
Nieustannie wzrastająca ilością roszczeń do kadry kierowniczej, zaostrzające się zasady odpowiedzialności oraz rosnąca świadomość prawna sprawia, że ubezpieczenie D&O cieszy się rosnącą popularnością. Zadzwoń aby uzyskać więcej informacji !


POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie budynków i lokali:
Ubezpieczeniem objąć można:
1. Budynki trwale związane z gruntem wraz wbudowanymi instalacjami i urządzeniami wraz z zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi.
2. Elementy działki (nazywane przez niektóre towarzystwa obiektami małej architektury) Są to m.in. ogrodzenia, bramy i furtki, altany i wiaty, chodniki,
podjazdy i pomosty, oświetlenie posesji, studnie, osadniki, zbiorniki na gaz czy inne paliwa, fontanny, oczka wodne i baseny.
3. Stałe elementy wykończeniowe (inaczej zwane nakładami adaptacyjnymi) Ubezpieczenie dla prowadzących działalność w wynajmowanych
lokalach/budynkach, którzy ponieśli koszty związane z adaptacją budynku/lokalu na potrzeby swojej działalności. Są to m.in.: meble wbudowane,
instalacje (np. alarmowa, telefoniczna, klimatyzacyjna), okładziny ścian i podłóg, sufity podwieszane, ścianki działowe. Prowadzący działalność w
lokalach/budynkach wynajmowanych powinni koniecznie posiadać ubezpieczenie OC najemcy.
4. Budynki w trakcie budowy - polecane szczególnie ze względu na zwiększone ryzyko pożarowe

Ubezpieczenie mienia ruchomego
Ubezpieczeniem objąć można:
1. Rzeczy ruchome stanowiące własność Ubezpieczonego: maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe i pieniężne.
2. Niestanowiące własności Ubezpieczającego mienie ruchome użytkowane na potrzeby działalności na podstawie umowy a także powierzone w celu
naprawy, obróbki czy sprzedaży.
3. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – jako odrębne ubezpieczenie All Risks.
4. Mienie pracownicze – rzeczy będące własnością pracowników.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC deliktowa) Ubezpieczonego w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykupując ubezpieczenie zabezpieczamy się na wypadek obowiązku pokrycia z własnej kieszeni szkód wyrządzonych w mieniu (szkody rzeczowe) oraz szkód wyrządzonym osobom trzecim (szkody osobowe).
W zależności od profilu działalności Ubezpieczenie można rozszerzyć o szereg dodatkowych klauzul. Najpopularniejsze z nich to:
- OC kontraktowe - za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (instalatorstwo, budownictwo, serwis)
- OC za produkt – z tytułu szkód wyrządzonych przez produkt (producenci i importerzy)
- OC najemcy (wynajmujący lokale/budynki)
- OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy (zatrudniający na umowy cywilnoprawne)
- Rozszerzenie o szkody powstałe poza terytorium RP (roboty za granicą, eksport produktów)
- OC za rzeczy pozostawione w pieczy, pod dozorem (hotele, pensjonaty)
- OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, serwisu itp. (serwis, montaż)
- Czyste straty majątkowe – (różne branże)

 

UBEZPIECZENIA DLA FIRM I UBEZPIECZENIA ZAWODOWE:
- ubezpieczenia budynków i lokali (również z cesją na bank)
- ubezpieczenia środków obrotowych
- ubezpieczenia maszyn i urządzeń
- ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ​(OC deliktowe, OC kontraktowe, OC pracodawcy etc.)
- ubezpieczenia techniczne i montażowe (CAR/EAR)
- ubezpieczenie pomocy doradców podatkowych w problemach prawno - podatkowych
- ubezpieczenia pracowników podczas delegacji zagranicznych
- opieka zdrowotna (placówki na całym terenie RP)
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
- ubezpieczenie OC zawodowe: obowiązkowe, dobrowolne i nadwyżkowe

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.